BOZP

Svým souhlasem se zavazuji:

  • Používat nářadí výhradně pro účely, které je určeno v souladu se zásadami Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci.
  • Jsou známy zásady bezpečného užívání nářadí a ochrany zdraví při práci s nářadím
  • Užívám nářadí na vlastní nebezpeční
  • Uklidit pracovní místo a nářadí do původního stavu
  • Neprovádět žádné úpravy nářadí. V případě, že zjistíš jakoukoli závadu nářadí, ihned toto nářadí přestaneš používat a bezodkladně informuješ pracovníky dílny.
  • V případě jakýchkoli pochybností o řádném a bezpečném užívání nářadí, přestat toto nářadí užívat a vyžádat si od pracovníka dílny příslušné pokyny a instrukce.
  • Používat ochranné pracovní pomůcky
  • Počínat si tak, aby v důsledku používání nářadí nezpůsobil žádné škody, až již na majetku či zdraví svém či třetích osob nebo na nářadí samotném.
  • Nahradit v plné výši způsobenou škodu, ať už úmyslně či v nedbalosti